Informacja konsumencka
na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Niniejsza informacja konsumencka udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (zwanemu dalej „Konsumentem” lub „Klientem”) nabywającemu towary na podstawie umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz. U. z 2014 r., poz. 827 )

§ 1 Definicje
Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:
Sprzedawca – Bene Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń,
KRS: 0000244337, NIP: 6981731484, REGON: 300131997, tel./fax: +48 65 51 18 352,
tel. 516 155 697, benedyktynka@poczta.fm
Informacja konsumencka – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę jak również zasady i warunki dokonywania  rezerwacji towarów za pośrednictwem witryny internetowej  benedyktynka.pl, w celu ich późniejszego zakupu w sklepie stacjonarnym.
Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
Rezerwujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji (potwierdzenie pełnoletności), w tym akceptacji Informacji konsumenckiej, uzyskała dostęp do usługi rezerwacji towarów za pośrednictwem witryny internetowej na benedyktynka.pl. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za działania osób małoletnich lub pełnoletnich nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy utrzymują, iż są osobami pełnoletnimi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznali się z niniejszą Informacją Konsumencką.
Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik – każda Osoba będąca Rezerwującym lub Konsumentem.

§ 2 Podstawowe dane identyfikujące przedsiębiorcę
Sprzedawcą jest Opactwo Benedyktynów w Lubiniu prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Bene Sp. z o.o. z/s przy ul. Mickiewicza 6, 64-010 Lubiń (KRS: 0000244337,
NIP: 6981731484, REGON: 300131997), który prowadzi również witrynę internetową benedyktynka.pl
Biuro Sprzedawcy oraz sklep stacjonarny mieszczą się pod adresem: 
Bene Sp. z o.o.
64-010 LUBIŃ      
ul. Mickiewicza 6
Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
Sklep czynny : od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
e-mail:  benedyktynka@poczta.fm

§ 3 Określenie rodzaju i zakresu usług. 
Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu
nr C/111/2012 z dnia 28.09.2012 r., wydane przez Urz. Miasta i Gminy Krzywiń na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
Witryna  internetowa benedyktynka.pl umożliwia zarezerwowanie przez Rezerwującego wyrobów mnichów Opactwa Benedyktynów w Lubiniu w celu ich późniejszego nabycia w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Sprzedawcę, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Oferowane towary stanowią niepowtarzalne, autorskie trunki powstałe na naturalnych składnikach w oparciu o częściowo historyczne, własne receptury Opactwa Benedyktynów.
Zakup towarów w sklepie stacjonarnym, zarezerwowanych za pośrednictwem witryny internetowej benedyktynka.pl, na podstawie umowy sprzedaży, odbywa się poprzez pełnomocnika obecnego w miejscu objętym zezwoleniem sprzedaży, tylko w przypadku jeżeli Rezerwujący nie będzie odbierał osobiście towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
Udzielone przez Rezerwującego pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika wyłącznie do jednorazowego zawarcia w imieniu Rezerwującego umowy zakupu towaru i nadania paczki z towarem na adres wskazany przez Rezerwującego, pod warunkiem :
  uprzedniego wpłacenia przez Rezerwującego na konto Sprzedawcy, kwoty równej wartości ceny zakupu zarezerwowanych towarów w przypadku wyboru opcji płatności z góry za zarezerwowany towar, albo
  wyboru opcji płatności przy odbiorze za pobraniem.
W przypadku ziszczenia się jednego z warunków wskazanych w § 3  punkt 4 niniejszej Informacji konsumenckiej,  udzielone pełnomocnictwo ma charakter nieodwołalny. Pełnomocnictwo jest ponadto udzielane przez Rezerwującego nieodpłatnie.
Pełnomocnictwo jest udzielane ojcu Patrykowi Ostrzyżkowi OSB, który w imieniu Użytkownika dokona zakupu zarezerwowanego towaru. Udzielenie pełnomocnictwa następuje poprzez kliknięcie znaku „TUTAJ” znajdującej się przy informacji z zapytaniem o chęć udzielenia pełnomocnictwa.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych towarów bez wad.
 
§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
Witryna internetowa benedyktynka.pl działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
W celu dokonania rezerwacji, należy najpierw zapoznać się z niniejszym Informacją konsumencką oraz ją zaakceptować.

§ 5 Asortyment i ceny
Wszystkie ceny w sklepie stacjonarnym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez niego towarów.
Sprzedawca zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Rezerwującego (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§ 6 Warunki dokonania rezerwacji towaru w celu jego późniejszego zakupu w sklepie stacjonarnym.
Aby zarezerwować towar, należy najpierw potwierdzić pełnoletność oraz zaznajomić się z niniejszą informacją konsumencką umieszczoną na witrynie internetowej benedyktynka.pl  serwisu, a następnie przejść weryfikację pełnoletności podając datę urodzenia oraz numer PESEL.
Po wyrejestrowaniu (wylogowaniu) bez sfinalizowania procedury rezerwacji towarów, wszystkie dane osobowe osoby korzystającej z witryny internetowej benedytktynka.pl ulegają automatycznemu skasowaniu.
Rezerwacja dokonywana jest przez wybór właściwej pozycji towaru i wybór liczby towarów. Bieżący stan zamówienia można sprawdzać na dole strony, gdzie widnieją informacje dotyczące „WARTOŚCI REZERWACJI”.
Poprzez wybranie znaku „ZAREZERWUJ TOWAR” Rezerwujący przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności, kosztu i sposobu dostawy.  Dalej Rezerwujący musi wypełnić formularza rezerwacyjny poprzez podanie: imienia, nazwiska, adresu  zamieszkania telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail oraz ewentualnych uwag.

Sposoby płatności za zarezerwowany towar. Istnieją następujące sposoby płatności za zarezerwowany towar :

z góry:
a) przelewem na konto,

przy odbiorze:
a) płatność przy odbiorze
b) płatność w sklepie stacjonarnym

W przypadku wybrania jako metody płatności za towar z góry, dane do przelewu zostaną wyświetlone bezpośrednio po złożeniu.
Termin płatności z góry wynosi 03 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. W przypadku nie dokonania płatności w w/w terminie, rezerwacja ulega automatycznej anulacji.
W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
W przypadku wybrania metody płatności za towar przy odbiorze zapłata następuje do rąk pracownika sklepu stacjonarnego - Bene Sp. z o.o., 64-010 LUBIŃ, ul. Mickiewicza 6.

W przypadku jeżeli Rezerwujący nie wybrał opcji odbiór własny jako sposobu dostawy towaru, należy udzielić pełnomocnictwa ojcu Patrykowi Ostrzyżkowi do jednorazowego zakupu towaru i wysłania wybranego towaru, na zasadach określonych w § 3 niniejszej Informacji Konsumenckiej. W celu udzielenia pełnomocnictwa, na stronie witryny internetowej benedyktynka.pl przy komunikacie „Udzielenie pełnomocnictwa nie potrzebuje dla swej ważności szczególnej formy i jeśli Rezerwujący chce dokonać rezerwacji i udzielić pełnomocnictwa, musi kliknąć TUTAJ”, należy wybrać znak „TUTAJ”.
By zakończyć czynność składania rezerwacji (skompletowanie rezerwacji) i nadać bieg jej realizacji, należy po wypełnieniu wszystkich wymaganych pozycji w formularzu wybrać ikonkę „ZŁÓŻ REZERWACJĘ”.
Po wybraniu znaku „ZŁÓŻ REZERWACJĘ” rezerwację uznaje się za dokonaną. Odbiór zarezerwowanych towarów może być dokonany osobiście w siedzibie Sprzedawcy, po uiszczeniu zapłaty za zarezerwowane produkty, bez dodatkowej opłaty przewidzianej za wysyłkę. W przypadku opcji obioru osobistego, Rezerwujący ma obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym i  odbioru zarezerwowanego towaru w terminie 03 dni roboczych, od daty dokonania rezerwacji. W przypadku przekroczenia w/w terminu, rezerwacja ulega automatycznej anulacji. Zarezerwowane towary mogą być dostarczone na adres wskazany przez Rezerwującego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu rezerwacji.
Po złożeniu rezerwacji Sprzedawca wyśle Rezerwującemu informację e-mail (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.

Sprzedawca wskazuje następujący rachunek bankowy do płatności:

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK
Numer konta: 60 1090 1258 0000 0001 2132 2965
Odbiorca: Bene Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 6, 64-010 LUBIŃ
Tytułem: wpisz swój nr rezerwacji

Przewoźnik jest uprawniony do wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje  ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Towar nie zostanie wydany osobie niepełnoletniej, lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W przypadku powstania wątpliwości co do pełnoletniości osoby odbierającej Towar, kurier uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie stacjonarnym, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki lub w momencie odbioru osobistego przez Konsumenta. 

§ 7 Czas realizacji dostawy zakupionych na podstawie rezerwacji towarów
Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zarezerwowanego towaru, niezwłocznie (najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia dokonania rezerwacji), zawiadomi o tym Rezerwującego i jeżeli otrzymał zapłatę - zwróci całą otrzymaną od Rezerwującego sumę pieniężną.

Sprzedawca wykonuje zamówienie, na podstawie dokonanej rezerwacji bez wyboru opcji odbioru osobistego jako sposobu dostawy, w terminie do 30 dni.
Jeśli zamówiony towar jest niedostępny, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Rezerwującego i dokonać zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, najpóźniej w terminie 30 dni.
Zaleca się, by przy odbiorze przesyłki w obecności przewoźnika sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią dokonanej uprzednio rezerwacji. 
W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady zamoczenia, które wskazują na uszkodzenie towaru wewnątrz przesyłki, zaleca się, by Konsument odmówił przyjęcia takiej przesyłki i niezwłocznie poinformował o tym fakcie Sprzedawcę. Po otrzymaniu potwierdzenia od przewoźnika dotyczącego odmowy przyjęcia, przesyłka zostanie wysłana ponownie.

Jeśli pomimo braku widocznego zalania lub uszkodzenia przesyłki po jej otwarciu okaże się, że jej zawartość jest niezgodna z treścią rezerwacji lub towar uległ uszkodzeniu w transporcie zaleca się, by Konsument niezwłocznie poinformował o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 8 Odpowiedzialność za wady w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

Niniejszy rozdział stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami. 

Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. 

Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru. 

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9 Odpowiedzialność za wady w stosunkach z klientami  będącymi konsumentami

W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Konsument niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla niego wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Zgłoszenia o wadach będą rozpatrywane są w terminie 14 dni.
Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
W przypadku uwzględnienia zgłoszenia, Konsumentowi wysyłany jest nowy towar w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona Sprzedawca zareklamowany towar odsyła do Konsumenta na własny koszt.
W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru Sprzedawca informuje o tym Konsumenta mailem bądź telefonicznie, przy czym uiszczona należność jest zwracana na wskazany przez niego rachunek bankowy.
W celu usprawnienia procesu reklamacji towaru, Sprzedawca zaleca by towar, który ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy lub wymiany, posiadał oryginalnie nałożoną, nieuszkodzoną banderolę oraz nie był otwierany przez Konsumenta.

§ 10 Polityka prywatności

W czasie korzystania z witryny internetowej benedyktynka.pl Rezerwujący może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. 

Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji i wykonania umowy na skutek złożonej rezerwacji jak również w celu umożliwienia rozpatrywania reklamacji. Wykorzystanie danych w innym celu nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Rezerwującego lub Konsumenta. 

Dane osobowe są przetwarzane przez Bene Sp. z o.o. wyłącznie w celu zawarcia i wykonania  umowy sprzedaży w związku z dokonaną rezerwacją. Dane te  są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). 

Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Rezerwującemu lub Konsumentowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. W celu zmiany lub usunięcie danych Użytkownik może zwrócić się z prośbą do operatora witryny benedyktynka.pl- o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych.

Niektóre obszary witryny benedyktynka.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

§ 11  Zmiany Informacji Konsumenckiej

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Informacji Konsumenckiej.

Wszelkie zmiany Informacji Konsumenckiej zostaną uwidocznione na stronie internetowej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

Informacja o zmianie Informacji Konsumenckiej zostanie przekazana Rezerwującemu przy próbie dokonania rezerwacji za pośrednictwem witryny internetowej w okresie wprowadzania zmian w Regulaminie.

Zmiany Informacji Konsumenckiej wiążą od dnia wskazanego przez Sprzedawcę jako dzień wejścia w życie jej zmian.

§ 12 Postanowienia końcowe

Informacja konsumencka obowiązuje od dnia 2015-05-14.

Informacja konsumencka  dostępna jest pod adresem www.benedyktynka.pl  w formie, która umożliwia jej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Sprzedawcy.

 

Kontakt

Bene Sp. z o.o.
64-010 LUBIŃ, 
ul. Mickiewicza 6
benedyktynka@poczta.fm

tel.: +48 65 51 18 352
(pon.-pt. w godz. 7.00-11.00 i 11.30-15.00)
kom. +48 516 155 697
NR. RACH: 60 1090 1258 0000 0001 2132 2965
SWIFT: WBKPPLPPL
PL 60 1090 1258 0000 0001 2132 2965